• on Airनेपाल खबर
  • Up Nextबिबिसी नेपाली सेवा

ताजा अपडेट

कार्यक्रम तालिका

नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
बिकासकाे बाटाे 07:30 AM  - 08:00 AM
मणिराम बा काे कुटी 08:00 AM  - 09:00 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
विज्ञापन, सूचना, गीत 09:15 AM  - 09:30 AM
हाम्राे स्वास्थ्य 09:30 AM  - 10:00 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
अात्मीक अभियान 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
बिबिसी साझा सवाल 9:15 PM  - 9:45 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
चुली बहस 08:00 AM  - 09:00 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
सप्तरंगी लाेकचाैतारी 09:15 AM  - 10:00 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
कुरूषकाे यात्रा 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
रेडियाे कार्यक्रम अाजकाे प्रविधि 7:30 PM  - 8:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
कुरूषकाे यात्रा 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
फुलबारी डट कम 9:15 PM  - 10:00 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
समय सन्दर्भ 08:00 AM  - 09:00 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
सप्तरंगी लाेकचाैतारी 09:15 AM  - 10:00 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
जीवनकाे राेटी 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
रेडियाे कार्यक्रम जदाैं 9:15 PM  - 10:00 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
चुली बहस 08:00 AM  - 09:00 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
जीवनकाे राेटी 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
सप्तरंगी लाेकचाैतारी 09:15 AM  - 10:00 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
जीवनकाे राेटी 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
प्रवासी बसाइ नेपाली मन 9:15 PM  - 10:00 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM
नेपाल बाणी खबर 05:30 AM  - 06:00 AM
नेपाली अावाज खबर 06:00 AM  - 06:15 AM
बाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
राष्टि्य गित संगित 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 AM  - 07:30 AM
बाणी खबर 09:00 AM  - 09:15 AM
क्वीज क्याम्प 09:15 AM  - 10:00 AM
दर्शन नमस्ते 10:00 AM  - 11:00 AM
नेपाल खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
बाटाे सत्य 11:15 AM  - 11:45 AM
मिनी बाइवल 11:45 AM  - 12:15 PM
गित संगित 12:15 PM  - 12:30 PM
अनलाइन गित संगित 12:30 PM  - 5:00 PM
नेपाल बाणी खबर 5:00 PM  - 5:20 PM
बिबिध गित संगित 5:20 PM  - 6:00 PM
नेपाल खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
नेपाली अावाज खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
साझा खबर 7:30 PM  - 8:00 PM
नेपाल खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
रेडियाे कार्यक्रम जदाैं 9:15 PM  - 10:00 PM
नेपाल बाणी खबर 10:00 PM  - 10:20 PM